Ukážka strany

Zriadovateľom Mediačného centra MMM, s.r.o. je:

Mediačné centrum MMM, s.r.o., Hlavná 81, 040 01 Košice, IČO: 47 363 991,

 

Kontakt:

email: mediacia@matysak.com

tel: 0905 707 490

korešpondenčná adresa: Mediačné centrum MMM, s.r.o., Hlavná 81, 040 01 Košice

Mediačné centrum je vedené v registri mediačných centier vedenom MS SR pod č. zápisu 61

 

Zoznam členov spolu s ich funkciou v mediačnom centre je nasledovný:

riaditeľ mediačného centra a mediátor: Ing. Peter Matyšák PhD., EMBA,
zapísaný v zozname mediátorov pod č. 862
mediátorka: Ing. Alžbeta Matyšáková,
zapísaná v zozname mediátorov pod č. 1077

Mediátori vykonávajú svoju funkciu v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Poplatky za výkon mediácie sú stanovené individuálne na základe dohody, s ohľadom na predmet mediácie.Prijímať podania a viesť mediácie, je možné v Slovenskom jazyku.

 

Mediáciu možno ukončiť v zmysle § 14 ods. 8, zákona č. 420/2004 Z.z.:

a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,

b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,

c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,

d) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,

e) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo

f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,

g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,

h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,

i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.

Ak bola mediácia ukončená dohodou, účastníci mediácie sú touto dohodou viazaní.Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch

a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,

b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

 

Dokumenty mediačného centra:

1. Štatút mediačného centra

2. Rokovací poriadok mediačného centra